یک هفته ای آزمون نظارت و اجرا رو قورت بده

295000 تومان

توضیحات محصول:

1- بیش از 120سوال تالیفی از مبحث5ویرایش1396
2-بیش از 110سوال تالیفی از مبحث6ویرایش1398
3- بیش از 100سوال تالیفی از مبحث7ویرایش1400
4- بیش از 110سوال تالیفی از مبحث8ویرایش1398
5- بیش از600سوال تالیفی از مبحث 9 ویرایش1399
6-بیش از 250سوال تالیفی از مبحث 10 ویرایش1392 و راهنمای جوش
7- بیش از 100سوال تالیفی از مبحث11ویرایش1400
8-بیش از 110سوال تالیفی از مبحث12ویرایش1392

نمونه سوالات آزمون نظارت و اجرا
یک هفته ای آزمون نظارت و اجرا رو قورت بده

295000 تومان